تماس با مدیر سایت درباره این کتاب اهل مدینه و منافقان از دیدگاه قرآن و سنت و گفتار اهل بیت