تماس با مدیر سایت درباره این کتاب ماهنامه نوار اسلام شماره 49 (شوال 1433 – آگوست 2012)