راسل المدير حول هذا الكتاب بررسی سنت نبوی در نوشته های دشمنان اسلام و پاسخ به آنها - جلد دوم