راسل المدير حول هذا الكتاب قلبهای بیمار و مداوای آنها