راسل المدير حول هذا الكتاب ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر ترین صحابی و مستحق ترین فرد به خلافت