راسل المدير حول هذا الكتاب با یکدیگر مهربانند: محبت میان اهل بیت و صحابه