راسل المدير حول هذا الكتاب فضیلت اهل بیت و جایگاه بلند آنها نزد اهل سنت و جماعت